nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Přehled daní pro fyzické osoby na rok 2022

Přehled daní pro fyzické osoby na rok 2022
3. 4. 2022
II. část, květen – srpen Před časem jsme pro vás připravili přehled daní pro fyzické osoby, a to od ledna do dubna letošního roku. Aby naše informace byly celistvé a poskytly vám přehledný daňový kalendář, najdete v následující tabulce další čtyři měsíce, a to květen až srpen.

Oproti uplynulým obdobím zde však zaznamenáte i některé změny, cituji:

„V souvislosti s ruskou invazí na území Ukrajiny vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022.

Ministr financí se v souvislosti s mimořádnou událostí rozhodl využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem zmírnění některých sekundárních dopadů této mimořádné události na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty v České republice, mezi něž patří zejména výrazné zvýšení cen pohonných hmot, přistoupit k hromadnému prominutí záloh na daň silniční splatných dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022, a to všem poplatníkům daně silniční bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně. Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně.“

Druhou změnou je Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu:

„Plátcům daně z přidané hodnoty (případně identifikovaným osobám) je prominut úrok z prodlení (§ 252 daňového řádu) a úrok z posečkané částky (§ 253 daňového řádu), pokud u nich dojde k pozdní úhradě daně, k níž se úrok váže, za zdaňovací období únor 2022, březen 2022, duben 2022, květen 2022, červen 2022, červenec 2022 nebo srpen 2022, popř. za zdaňovací období I. čtvrtletí 2022 nebo II. čtvrtletí 2022 za splnění následujících podmínek:

Převažující část příjmů (více jak 50 %) za předmětné zdaňovací období pochází z podnikání v oblasti dopravy (jakékoliv). U fyzických osob se uvažují příjmy dle § 6, § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů.

Skutečnost, že převažující část příjmů pochází z oblasti dopravy, oznámí daňový subjekt místně příslušnému finančnímu úřadu v souladu s § 71 daňového řádu, a to ve lhůtě pro podání daňového přiznání za dotčené zdaňovací období.

K úhradě celé částky daně za předmětné zdaňovací období dojde nejpozději do 31. 10. 2022.“

 

KVĚTEN

daň z příjmů - odvod daně, vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022

02.05.2022

 

daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

02.05.2022

 

energetické daně - o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

02.05.2022

 

spotřební daň - splatnost daně za březen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

10.05.2022

 

daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

20.05.2022

 

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20.05.2022

 

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za duben 2022

25.05.2022

 

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za duben 2022

25.05.2022

 

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za duben 2022

25.05.2022

 

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022

25.05.2022

 

spotřební daň - platnost daně za březen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

25.05.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání za duben 2022

25.05.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)

25.05.2022

 

daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31.05.2022

 

daň z nemovitých věcí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč, s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31.05.2022

 

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

31.05.2022

 

daň z příjmů - odvod daně, vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022

31.05.2022

 

 

ČERVEN

spotřební daň - splatnost daně za duben 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

09.06.2022

 

daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

15.06.2022

 

daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

20.06.2022

 

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2022

20.06.2022

 

spotřební daň - splatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

24.06.2022

 

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za květen 2022

27.06.2022

 

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za květen 2022

27.06.2022

 

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za květen 2022

27.06.2022

 

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022

27.06.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání za květen 2022

27.06.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)

27.06.2022

 

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

30.06.2022

 

daň z příjmů - odvod daně, vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022

30.06.2022

 

Oznámení CRS (GATCA) - podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

30.06.2022

 

Oznámení FATCA - podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

30.06.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2022

30.06.2022

 

ČERVENEC

daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce

01.07.2022

 

spotřební daň - splatnost daně za květen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

11.07.2022

 

daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

20.07.2022

 

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2022

20.07.2022

 

daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2022

25.07.2022

 

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2022

25.07.2022

 

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022

25.07.2022

 

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022

25.07.2022

 

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2022

25.07.2022

 

spotřební daň - splatnost daně za květen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

25.07.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání za červen 2022

25.07.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)

25.07.2022

 

daň z přidané hodnoty -  daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU,  dovozní režim

31.07.2022

 

 

SRPEN

daň z příjmů - odvod daně, vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2022

01.08.2022

 

energetické daně - Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

01.08.2022

 

spotřební daň - splatnost daně za červen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

09.08.2022

 

daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

22.08.2022

 

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

22.08.2022

 

spotřební daň - splatnost daně za červen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

24.08.2022

 

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2022

25.08.2022

 

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za červenec 2022

25.08.2022

 

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za červenec 2022

25.08.2022

 

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2022

25.08.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání za červenec 2022

25.08.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2022 (pokud vznikl nárok)

25.08.2022

 

daň z nemovitých věcí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

31.08.2022

 

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

31.08.2022

 

daň z příjmů - odvod daně, vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2022

31.08.2022

 

Zbývající část letošního Přehledu daní pro fyzické osoby, s případnými novými vládními úpravami, k nimž by mohlo dojít v souvislosti s mimořádnou událostí, vám přineseme koncem prázdnin.

Zdroj informací: www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby/obecne-informace/danovy-kalendar.aspx?year=2022&month=0

Autor: PROFEETO

Mohlo by se Vám líbit

Jarní detoxikace organismu

Jarní detoxikace organismu

Jaro je tady…Rašící pupeny a první rozkvetlé rostlinky, včetně jarního sluníčka, nám přinášejí dobrou náladu. Vzduch začíná vonět jinak, všude je slyšet zpě ...