nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) jsou obchodními podmínkami společnosti PROFEETO GROUP s.r.o., IČ: 09279563, se sídlem na adrese Čistovická 1700/62, 163 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 333756 (dále též „Provozovatel“), které upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při užívání internetového serveru (dále jen „Server“), resp. internetové a mobilní aplikace PROFEETO (dále jen „Aplikace“), pomocí kterých Provozovatel:

  • umožňuje Uživatelům umístění inzerce dlouhodobých i krátkodobých nabídek a/nebo poptávek práce, služeb a spolupráce; a
  • zprostředkovává Uživatelům sjednání spolupráce s jinými Uživateli anebo jinými osobami a/nebo uzavření smluv, jejichž předmětem je provádění poradenství, prací, úkolů a služeb; a 
  • umožňuje prezentaci Uživatelů, kteří mají zájem o provedení prací nebo o inzerované pracovní nabídky.

1.2. Uživatelé jsou povinni seznámit se s těmito VOP, přičemž registrací na Serveru a/nebo v Aplikaci nebo jiným užíváním (např. prohlížením, vkládáním příspěvků do diskuzí, blogu, apod.). Serveru a/nebo Aplikace berou Uživatelé na vědomí aktuální znění VOP a jsou povinni se jimi řídit. Uživatelé jsou povinni se při registraci a při každém užití Serveru a/nebo Aplikace seznámit s aktuálním zněním VOP a těmito se řídit. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním a jsou také nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem.

2. Vymezení pojmů

Pojmy uvedené v těchto VOP mají význam definovaný ve VOP, popř. vyplývající z jazykového a logického výkladu příslušného ustanovení, které daný pojem pro VOP zavádí. 

"Aplikace" má význam uvedený v článku 1.1 VOP;

"Autorský zákon" znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění;

"Ceník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

"Občanský zákoník" znamená dokument, nebo souhrnně dokumenty, které určují Cenu licence nebo dalších a služeb nabízených Provozovatelem, a které předkládá Provozovatel při nabídce spolupráce potenciálnímu nebo stávajícímu Zadavateli;

"Server" má význam uvedený v článku 1.1 VOP;

"Uživatel" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která navštíví nebo užívá Server a/nebo Aplikaci nebo se zaregistruje prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace;

"Uživatelské rozhraní" znamená rozhraní Serveru a/nebo Aplikace, jehož prostřednictvím spravuje Uživatel svůj Uživatelský účet;

"Uživatelský účet" znamená účet Uživatele umožňující přístup k Uživatelskému rozhraní, vkládání a spravování Poptávek nebo Nabídek, komunikaci mezi Uživateli a využívání dalších funkcí Serveru a/nebo Aplikace;

"VOP" znamená tyto obchodní podmínky;

"Zadavatel" znamená Uživatele – fyzickou nebo právnickou osobu, která prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace poptává provedení Práce;

3. Předmět smluvního vztahu

3.1. Předmětem smluvního vztahu mezi Provozovatelem na straně jedné a Uživatelem, který prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace nabízí nebo poptává provedení služeb (dále též „Zadavatel“) straně druhé je závazek Provozovatele umožnit Zadavateli užití Serveru a/nebo Aplikace za účelem zadání a uveřejnění nabídky a/nebo poptávky služeb a vyhledávání nabídek / poptávek jiných Zadavatelů na Serveru a/nebo Aplikaci, a závazek Zadavatele uhradit Provozovateli Cenu licence nebo jinou odměnu v souladu s těmito VOP.

3.2. Zadavatelé berou na vědomí, že Provozovatel je v rámci své činnosti podle těchto VOP a souvisejícího zprostředkování služeb činný bez omezení i pro další Zadavatele, jakož i pro třetí osoby. 

3.3. Provozovatel žádným způsobem nevstupuje do právních vztahů mezi Uživateli. Práva a povinnosti mezi Uživateli podléhají dohodě mezi Uživateli a řídí se příslušnými právními předpisy a Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost související se závazky Uživatelů či jejich porušením.

4. Obecné podmínky užívání serveru a aplikace

4.1. Uživatel je povinen při užívání Serveru a/nebo Aplikace dodržovat tyto VOP, řídit se platnými právními předpisy, jednat poctivě a v souladu s dobrými mravy. Uživatel je povinen chovat se vždy tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména Provozovatele nebo ke vzniku jakékoli újmy na straně Provozovatele ani ostatních Uživatelů Serveru a/nebo Aplikace nebo dalších osob.

4.2. Uživatel zejména není oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu či technických parametrů Serveru a/nebo Aplikace, narušovat zabezpečení Serveru a/nebo Aplikace, bránit jiným Uživatelům v plnohodnotném užívání Serveru a/nebo Aplikace, vytvářet nepravdivý, zavádějící či úmyslně zkreslený nebo jinak nepoctivý obsah a/nebo hrubě neslušný obsah (vulgarismy, hanlivé komentáře apod.), zejména v podobě textu Nabídky nebo Poptávky a informací o samotném Uživateli, v zadávaných referencích, v odborně-populárních textech (blogu) apod..

4.3. Uživatel odpovídá za veškerou škodu či újmu způsobenou neoprávněným užitím Serveru a/nebo Aplikace a/nebo zásahem do Serveru a/nebo Aplikace a jejích součástí (včetně zdrojového kódu).

5. Základní práva a povinnosti Provozovatele

5.1. V souvislosti s provozem Serveru a/nebo Aplikace Provozovatel spravuje databázi Uživatelů, a dále databázi jejich nabídek či poptávek.

5.2. Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli konkrétní poptávky, které Zadavatelé vložili na Server a/nebo do Aplikace, a to na jeho e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které uvedl při registraci, případně pomocí notifikací v Aplikaci. Provozovatel je také oprávněn stejným způsobem zasílat Zadavateli konkrétní nabídky, které Uživatelé vložili na Server a/nebo do Aplikace.

5.3. Provozovatel není v pracovněprávním ani jiném obdobném smluvním vztahu k Uživateli ani k Zadavateli a nenese odpovědnost za jejich jednání. Provozovatel neprovádí práci ani služby sjednané mezi jednotlivými Uživateli a nenese odpovědnost za její řádné a včasné provedení ani za její kvalitu, ani nenese odpovědnost za splnění jiných práv a povinností vyplývajících pro Uživatele navzájem ze smlouvy nebo jiných právních jednání, které mezi nimi vznikají.

5.4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Poptávky nebo Nabídky vložené Uživatelem na Server a/nebo do Aplikace.

5.5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou při provádění práce, služeb a/nebo poradenství poskytované Uživatelem jinému Uživateli a/nebo třetím osobám ani v jakékoli souvislosti s nimi.

5.6. Pro vyloučení pochybností platí, že Provozovatel nemůže ovlivnit výši odměny sjednané mezi Uživateli navzájem a nenese žádnou odpovědnost v případě neuhrazení odměny mezi nimi řádně a včas.

6. Registrace

6.1. Jestliže má Uživatel zájem vkládat nabídky nebo poptávky týkající se práce, služeb a/nebo poradenství a dostávat informace o vhodných nabídkách nebo poptávkách ostatních Uživatelů, registruje se na Serveru a/nebo v Aplikaci prostřednictvím registračního rozhraní. Po úspěšné registraci získává Uživatel přístup k Uživatelskému účtu (účet Uživatele umožňující přístup k Uživatelskému rozhraní, vkládání a spravování Poptávek nebo Nabídek, komunikaci mezi Uživateli a využívání dalších funkcí Serveru a/nebo Aplikace) a Uživatelskému rozhraní (rozhraní Serveru a/nebo Aplikace, jehož prostřednictvím spravuje Uživatel svůj Uživatelský účet), jejichž prostřednictvím je za podmínek stanovených těmito VOP oprávněn nabízet či poptávat provedení práce, služeb a/nebo poradenství. Registrací Uživatele na Serveru nebo v Aplikaci je uzavřena smlouva o zprostředkování a inzerci mezi Uživatelem a Provozovatelem. Jednání jakékoli osoby prostřednictvím Uživatelského účtu se považuje za jednání Uživatele, jemuž Uživatelský účet náleží. Provozovatel je oprávněn, na základě vlastního uvážení, požadovat po Zadavateli vystavení objednávky veškerých služeb na Provozovatelem připraveném formuláři (dále jen „Objednávka“). V případě, že je vyžadována Objednávka dochází k uzavření smlouvy o zprostředkování teprve okamžikem akceptace Objednávky ze strany Provozovatele. 

6.2. Při registraci je každý Uživatel povinen uvést následující informace, popř. jejich část dle volby Provozovatele: (i) jméno a příjmení, IČO, případně firmu a IČO u právnické osoby; (ii) telefonický kontakt s regionální předvolbou; (iii) e-mailovou adresu; (iv) místo trvalého bydliště, popř. místa podnikání, popř. sídla u právnické osoby; (v) přístupové údaje (heslo a uživatelské jméno); (vi) fotografii (volitelně); (vii) oblasti poskytovaných nebo poptávaných služeb a poradenství; a (xi) krátký text/vzkaz o své osobě (volitelně). Pokud Uživatel nevyplní některý z povinných údajů, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění není možné pokračovat dále v registraci.

6.3. Veškeré údaje, které Uživatel při registraci uvádí, musí být správné a pravdivé. Při jakékoli jejich pozdější změně je Uživatel povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Uživatel uvede nesprávné, nepřesné údaje, nebo údaje neaktualizuje.

6.4. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení své registrace na Serveru a/nebo v Aplikaci prostřednictvím Uživatelského rozhraní či kontaktních údajů Provozovatele uvedených v těchto VOP. Současně je Uživatel oprávněn požadovat odstranění údajů, které uvedl.

6.5. Provozovatel je kdykoli oprávněn, a to i bez předchozího oznámení, zablokovat nebo zcela zrušit (smazat) Uživatelský účet v případě, že Uživatel poruší své povinnosti plynoucí z právních předpisů nebo těchto VOP, nebo pokud k tomu má jakýkoli jiný vážný důvod. Blokací a/nebo zrušením Uživatelského účtu není dotčeno plnění jakékoli povinnosti Uživatele vzniklé v souvislosti s užíváním Serveru a/nebo Aplikace. V případě obnovení zablokovaného Uživatelského účtu na jeho žádost je Provozovatel oprávněn si účtovat poplatek ve výši 1.000 Kč, není-li v Ceníku uvedeno jinak.

6.6. Při registraci Uživatel potvrdí, že se seznámil s těmito VOP a že s jejich zněním souhlasí. Bez udělení tohoto souhlasu nelze registraci dokončit.

6.7. Smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem se uzavírá na dobu neurčitou. Provozovatel i Uživatel jsou oprávněni smlouvu kdykoli za jejího trvání vypovědět, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou v délce 1 měsíc počínající prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

7. Základní práva a povinnosti Zadavatele

7.1. Zadavatel, který je registrován jako Uživatel anebo i neregistrovaný Uživatel, a který má zájem, aby pro něj jiný Uživatel nebo dosud nespecifikovaná osoba vykonala práci, navázala spolupráci a/nebo poskytla služby a/nebo poradenství, zadá prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace poptávku a v poptávce uvede přesný popis požadované práce, služby a/nebo poradenství. Uživatel je v případě, že to rozhraní Serveru a/nebo Aplikace umožňuje, může zadávat prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace i své texty / reference a další sdělení, za které odpovídá. 

7.2. Při zadání poptávky nebo jiného textu bez registrace je každý Uživatel povinen uvést následující informace, popř. jejich část dle volby Provozovatele: (i) jméno a příjmení, IČO, případně firmu a IČO u právnické osoby; (ii) telefonický kontakt s regionální předvolbou; (iii) e-mailovou adresu; (iv) místo trvalého bydliště, popř. místa podnikání, popř. sídla u právnické osoby; (v) přístupové údaje (heslo a uživatelské jméno); (vi) fotografii (volitelně); (vii) oblasti poskytovaných nebo poptávaných služeb a poradenství; a (xi) krátký text/vzkaz o své osobě (volitelně). Pokud Uživatel nevyplní některý z povinných údajů, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění není možné pokračovat dále v zadávání.

8. Platební podmínky

8.1. Za registraci na Serveru a/nebo v Aplikaci, za užívání Serveru a/nebo Aplikace, za zprostředkování uzavření smlouvy a možnost uveřejnění Poptávky hradí Zadavatel Provozovateli odměnu dle Ceníku (dále jen „Cena licence“).

8.2. Zadavatel je oprávněn zvolit si způsob placení Ceny licence, a to měsíčně, čtvrtletně a/nebo ročně, není-li mezi Zadavatelem a Provozovatelem dohodnuto jinak.

8.3. Na základě registrace a zaplacení Ceny licence poskytuje Provozovatel Zadavateli nevýhradní, územně neomezenou, nepřenosnou a časově omezenou licenci k užívání Serveru a Aplikace na dobu odpovídající Zadavatelem zvolenému licenčnímu období, a to v rozsahu dle platného Ceníku. Tato doba se prodlužuje v případě zaplacení Ceny licence na další období, a to o Zadavatelem zvolenou délku licenčního období. V případě uplynutí doby, na kterou byla Cena licence zaplacena, je Provozovatel oprávněn bez dalšího zablokovat profil Zadavatele na Serveru a/nebo v Aplikaci, a to až do doby opětovného zaplacení Ceny licence na další období.

8.4. V případě prodlení Zadavatele se zaplacením jakékoli odměny nebo její části Provozovateli delším než 14 kalendářních dnů je Provozovatel oprávněn, za předpokladu předchozí notifikace (e-mailem nebo prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace) o této možnosti, omezit nebo zablokovat užívání Serveru a/nebo Aplikace ze strany Zadavatele, příp. smazat jakoukoli nabídku, poptávku či text Zadavatele, která je aktuálně na Serveru a/nebo v Aplikaci zveřejněna, nebo profil Zadavatele na Serveru a/nebo v Aplikaci zrušit.

8.5. Ceny za služby Provozovatele poskytované prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace jsou stanoveny v platném Ceníku. Aktuální a platný Ceník je zveřejněn na Serveru / Aplikaci a jakýkoli Uživatel a/nebo Zadavatel je povinen se s jeho platným zněním vždy při každém užití Serveru a/nebo Aplikace a před započetím používání služeb Provozovatele seznámit a je povinen podle zvoleného rozsahu služeb hradit Provozovateli Cenu licence a cenu za další služby. Provozovatel je oprávněn poskytovat Uživatelům slevy z ceny způsobem stanoveným v Ceníku, popř. na základě jednostranného sdělení o výši slevy zaslaného Uživateli. Provozovatel je oprávněn Ceník jednostranně změnit. O změně Ceníku bude Provozovatel Uživatele informovat jeho zveřejněním na Serveru / Aplikaci a dále prostřednictvím Uživatelského rozhraní Serveru a/nebo Aplikace a/nebo zasláním emailové zprávy na adresu sdělenou Uživatelem. Registrovaný uživatel je oprávněn změnu Ceníku odmítnout, o čemž je povinen Provozovatele vyrozumět v Uživatelském rozhraní a/nebo emailovou zprávou, a to nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy mu bylo oznámení o změně Ceníku doručeno. V takovém případě je Provozovatel oprávněn ukončit smluvní vztah s Uživatelem s výpovědní dobou v délce trvání 14 dní. Po uplynutí výpovědní doby je Uživatel povinen ukončit užívání Serveru a/nebo Aplikace a ze strany Provozovatele bude zrušena registrace Uživatele na Serveru a/nebo v Aplikaci. Tímto ustanovením nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností změny Ceníku, Uživateli zejména v důsledku ukončení užívání Serveru a/nebo Aplikace nevzniká nárok na vrácení či prominutí Ceny licence za příslušné licenční období nebo její poměrné části. Uživatel je povinen se průběžně při užívání Serveru a/nebo Aplikace seznamovat s aktuálním a platným zněním Ceníku. V případě, že na základě oznámení o změně Ceníku Uživatel změnu Ceníku ve výše uvedené lhůtě neodmítne, platí, že se uplynutím posledního dne uvedené lhůty řídí jakékoli vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem již bez dalšího novým zněním Ceníku.

9. Ochrana práv provozovatele, odpovědnost

9.1. Provozovatel je držitelem veškerých práv, zejména majetkových autorských práv podle Autorského zákona, k Serveru a Aplikaci a ke všem jejich součástem, s výjimkou obsahu Nabídek a Poptávek a jiných textů nebo obsahů zveřejněných na Serveru a/nebo v Aplikaci Uživateli nebo v jejich zastoupení, jakožto autorskému dílu, a to zejména ke grafice, multimediálnímu obsahu, zdrojovému kódu softwarových aplikací, které tvoří součást Serveru a/nebo Aplikace, stejně jako k celkovému pojetí a nápadu Serveru a Aplikace a všech součástí jejich zpracování. Užití jakékoliv součásti Serveru a/nebo Aplikace (zejména jejich grafické podoby, multimediálního obsahu, zdrojového kódů atd.) je možné jen s výslovným svolením Provozovatele. V případě neoprávněného užití jakékoli součásti Serveru a/nebo Aplikace bez souhlasu Provozovatele je Provozovatel oprávněn využít veškerých prostředků na ochranu svých práv a oprávněných zájmů v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákon, v platném znění, tj. zejména práva domáhat se zdržení se zásahů do autorského práva a odstranění zásahů, právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. V případě neoprávněného parazitování na nápadu Provozovatele realizovaného prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace nebo jiného neoprávněného jednání proti zájmům Provozovatele, je Provozovatel oprávněn využít zejména veškerých prostředků právní ochrany podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění včetně požadavku, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav a případně požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

9.2. Umístí-li Uživatel na Server a/nebo do Aplikace jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle autorského zákona, uděluje Provozovateli svolení k bezplatnému užití takových autorských děl, zejména k jejich publikování na Serveru a/nebo v Aplikaci, jakož i v propagačních a informačních materiálech Provozovatele, a to včetně práva k poskytnutí všech takových autorských děl třetí osobě a včetně práva taková autorská díla graficky a stylisticky upravit a redakčně neomezeným způsobem zkrátit (opatřit odstavci, nadpisy, apod.). Takové materiály je Uživatel oprávněn umístit na Server a/nebo do Aplikace pouze v případě, že je sám jejich autorem, příp. disponuje souhlasem autora s umístěním příspěvků na Server a/nebo do Aplikace. Uvedená pravidla a oprávnění se použijí i na reference a blogy Uživatele zveřejněné na Serveru / Aplikaci. 

9.3. Umístí-li Uživatel na Server a/nebo do Aplikace jakékoli materiály, které obsahují informace, výjevy, statky či jiné hodnoty chráněné právem na ochranu osobnosti a/nebo právem na ochranu osobních údajů, zejména fotografie s podobiznami osob nebo materiály umožňující identifikace fyzických osob, zaručuje se Provozovateli, že disponuje odpovídajícími souhlasy dotčených fyzických osob k takovému uveřejnění a umožňuje tímto Provozovateli jejich zveřejnění. 

9.4. Provozovatel neodpovídá za funkčnost Serveru ani Aplikace, ani za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost informací zveřejněných na Serveru a/nebo v Aplikaci. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího částečně nebo zcela omezit funkčnost Serveru a/nebo Aplikace v jakémkoli rozsahu nebo měnit obsah informací zveřejněných na Serveru a/nebo v Aplikaci. Provozovatel neodpovídá Uživatelům za žádné škody, které by jim tím mohly být způsobeny. Případné ukončení Serveru a/nebo Aplikace nebude mít vliv na nároky Provozovatele na zaplacení odměny dle těchto VOP, na kterou mu již dříve vznikl nárok.

9.5. Provozovatel neodpovídá za obsah jakýchkoli částí Serveru a/nebo Aplikace, jenž je vytvářen Uživateli, tj. zejména, nikoli však pouze, za obsah profilů Uživatelů nebo jejich Nabídek nebo Poptávek, ani za obsah reklamy či jiné propagace, reference či blogy, které jsou umísťována na Server a/nebo do Aplikace Uživateli a/nebo třetími osobami, ani za pravdivost, aktuálnost a přesnost uveřejněných údajů.

9.6. K uveřejnění nabídky či poptávky, příp. k reakci na nabídku nebo poptávku uveřejněnou na Serveru a/nebo v Aplikaci, je oprávněn pouze Uživatel, který splňuje veškeré zákonné, smluvní či jiné požadavky pro příslušnou práci, službu a/nebo poradenství. Provozovatel není povinen splnění zákonných, smluvních či jiných požadavků kladených na Uživatele jakkoli kontrolovat. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost ve vztahu k případné absenci oprávnění Uživatelů vykonávat činnosti, práce a/nebo služby, které nabízejí a/nebo vykonávají.

9.7. Uživatelé se v rámci zadávání poptávky nebo nabídky zavazují prezentovat prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace pouze takové informace, které nejsou způsobilé přivodit újmu Provozovateli a/nebo třetím osobám. Uživatelé nesou veškerou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost a přesnost prezentovaných informací, stejně jako za to, že jsou oprávněni příslušný obsah prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace zveřejnit.

9.8. Provozovatel je oprávněn sledovat a uchovávat jakékoli informace o užívání Serveru a/nebo Aplikace, na jejichž základě bude možné jednoznačně identifikovat Uživatelský účet, jehož prostřednictvím byla nabídka nebo poptávka vytvořena.

9.9. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez souhlasu Uživatele, odstranit jakoukoli součást obsahu Serveru a/nebo Aplikace, zejména jakýkoli profil Uživatele, text Uživatele nebo jeho část, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, zásadami slušnosti, případně jinak ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá zásadám či oprávněným zájmům Provozovatele. Jedná se zejména o takový obsah, který je klamavý nebo nepravdivý, má charakter spamu nebo nijak nesouvisí se zaměřením Serveru a/nebo Aplikace nebo který vykazuje znaky diskriminace jakékoli osoby nebo skupiny osob nebo jiné obecně zavrženíhodné jednání či postoje.

9.10. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, komunikace, zprávy v diskusním fóru či v chat místnostech a/nebo v jiných komunikačních kanálech na Serveru a/nebo v Aplikaci jsou veřejné a mohou být tedy přečteny bez vědomí Uživatele.

9.11. Provozovatel je oprávněn kdykoli kontrolovat soulad užívání Serveru a/nebo Aplikace s těmito VOP a od Uživatele požadovat okamžitou nápravu, zejména v podobě úpravy či smazání informace, která je v rozporu s těmito VOP.

10. Kontaktní údaje

Není-li dohodnuto jinak, musí být veškerá komunikace související provozem Serveru a/nebo Aplikace a těmito VOP ve směru k Provozovateli vedena prostřednictvím následujících kontaktů:

PROFEETO GROUP s.r.o., Čistovická 1700/62, 163 00 Praha 6, email: info@profeeto.cz

11. Závěrečná ustanovení

11.1. V průběhu provozu Serveru a/nebo Aplikace mohou nastat okolnosti, které vyvolají rozumnou potřebu pozdějších změn těchto VOP. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn změnit VOP v nezbytném rozsahu. O změně VOP je Provozovatel povinen Uživatele neprodleně informovat prostřednictvím Uživatelského rozhraní Serveru a/nebo Aplikace a/nebo zasláním emailové zprávy na adresu sdělenou Uživatelem. Uživatel je oprávněn jakoukoli změnu VOP odmítnout, o čemž je povinen Provozovatele vyrozumět v Uživatelském rozhraní a/nebo emailovou zprávou, a to nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy mu bylo oznámení o změně VOP doručeno. V případě odmítnutí změny VOP je Uživatel povinen s okamžitou platností ukončit užívání Serveru a/nebo Aplikace. V takovém případě bude ze strany Provozovatele zrušena registrace Uživatele na Serveru a/nebo v Aplikaci. Tímto ustanovením nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností změny VOP, Uživateli zejména v důsledku ukončení užívání Serveru a/nebo Aplikace nevzniká nárok na vrácení či prominutí Ceny licence za příslušné licenční období nebo její poměrné části. Uživatel je povinen se průběžně při užívání Serveru a/nebo Aplikace seznamovat s aktuálním a platným zněním VOP. V případě, že na základě oznámení o změně VOP Uživatel změnu VOP ve výše uvedené lhůtě neodmítne, platí, že se uplynutím posledního dne uvedené lhůty řídí jakékoli vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem již bez dalšího novým zněním VOP. 

11.2. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů týkající se Serveru a/nebo Aplikace a/nebo vznikající v souvislosti s užíváním Serveru a/nebo Aplikace neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména Občanským zákoníkem. V případě rozporu těchto VOP s individuální dohodou uzavřenou mezi Provozovatelem a Uživatelem, mají přednost ustanovení individuální dohody.

11.3. Případné spory, které vzniknou v souvislosti s užíváním Serveru a/nebo Aplikace, s uzavřením smluv o zprostředkování a inzerci a s těmito VOP, jakož i jakékoli další spory mezi Provozovatelem a Uživatelem budou řešeny výhradně podle práva České republiky (s vyloučením kolizních norem), a to před příslušnými soudy České republiky. Soudem příslušným pro projednání a rozhodnutí takového sporu je podle výslovné dohody Provozovatele a Uživatele obecný soud určený dle sídla Provozovatele. 

11.4. Nedílnou a závaznou součástí těchto VOP jsou pravidla nakládání s osobními údaji, která jsou v aktuálním znění dostupná na www.profeeto.cz.

11.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2020.

PROFEETO GROUP s.r.o.