nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Zpracování osobních údajů

Tyto zásady doplňují a navazují na Obchodní podmínky PROFEETO (dále též „Obchodní podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
  • „Provozovatelem“ společnost PROFEETO GROUP s.r.o., IČ: 09279563, se sídlem na adrese Čistovická 1700/62, 163 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 333756, e-mail: info@profeeto.cz.  
  • „Osobními údaji“ jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, fotografie, údaje o kvalifikaci a zkušenostech, poskytnuté informace o osobě.
 2. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů.
 3. Provozovatel provozuje internetový server, resp. internetovou a mobilní aplikaci PROFEETO, pomocí kterých Provozovatel fyzickým a právnickým osobám a dalším subjektům (dále též „Uživatel“):
  • umožňuje Uživatelům umístění inzerce dlouhodobých i krátkodobých nabídek a/nebo poptávek práce, služeb a spolupráce; 
  • zprostředkovává Uživatelům sjednání spolupráce s jinými Uživateli anebo jinými osobami a/nebo uzavření smluv, jejichž předmětem je provádění poradenství, prací, úkolů a služeb; a
  • umožňuje prezentaci Uživatelů, kteří mají zájem o provedení prací nebo o inzerované pracovní nabídky.
 4. V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:
  • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a
  • a účelem/účely uvedenými níže v těchto zásadách a Obchodních podmínkách PROFEETO aktuálně zveřejněných na internetových stránkách www.profeeto.cz.
 5. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
  • plnění smlouvy a poskytování služeb;
  • splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační);
  • marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele a s ním spolupracujících osob; 
  • ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).
 6. Zpracováním Osobních údajů dle těchto zásad se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomocí automatizovaných postupů, jako je např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, omezení, výmaz nebo zničení apod.
 7. Uživatel vyslovuje souhlas i se zpracováním osobních údajů pro marketingové, obchodní a statistické účely. S tímto souhlasem bude Provozovatel zpracovávat osobní údaje Uživatele především pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb Poskytovatele nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů a dále také za účelem zlepšení komunikace s Uživateli, s cílem správného a funkčního nastavení systému pro všechny Uživatele služby. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.
 8. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze správce.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Fyzické osoby a/nebo statutární orgán právnické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný registrační formulář, popř. další informace prostřednictvím registračního a/nebo uživatelského rozhraní, se vztahuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy a jsou subjektem zpracování osobních údajů. Právnické osoby tímto subjektem nejsou a jimi poskytnuté údaje nejsou osobními údaji.
 2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného objednávkového formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.
 3. Pokud Uživatel neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.
 5. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu i po dobu následujících 36 měsíců po jeho skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Uživatelem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Uživatelem vyplývají.
 6. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem.  
 7. Osobní údaje – telefonní číslo a e-mail a poštovní adresa a adresa na sociálních sítích budou zpracovávány pro účely marketingových a obchodních sdělení po dobu evidence Uživatele dle článku II. odst. 5 a dále po dobu 36 měsíců po jejím skončení, pokud nebude souhlas kdykoliv Uživatelem odvolán.
 8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 4, odst. 5, 6 a 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.
 9. Uživatel je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
 10. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 11. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě a v případě potřeby zabezpečeným automatizovaným způsobem.
 12. Uživatel bere na vědomí, že v rámci zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo za jiným účelem, ke kterému dal Uživatel dále souhlas, je Poskytovatel oprávněn zpracovávat i osobní údaje dalších osob, kterým dal Uživatel přístup ke Službě a jejím funkcím (např. kontaktní osoby).
 13. Obchodní sdělení jsou zasílány buď na kontakty Uživatelů na základě oprávněného zájmu Provozovatele, a to jen do doby, než vysloví Uživatel nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V případě, že Uživatel nemá zájem o zasílání těchto informací, může provést odhlášení své emailové adresy nebo dalších kontaktů z tohoto odběru nebo jej na žádost odhlásí přímo Poskytovatel.
 14. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy zabezpečeným způsobem v datacentrech subjektů spolupracujících s Provozovatelem, zejm. u správce webových stránek a databázových systémů Provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies Provozovatele a spolupracujících subjektů na jeho zařízení.

III. Práva Uživatele související se zpracováváním

 1. Uživatel má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
 2. Uživatel má dále právo:
  • požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
  • na opravu poskytnutých Osobních údajů;
  • na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
  • na omezení zpracování Osobních údajů; a
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 3. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@profeeto.cz;
  • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu admin@profeeto.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Uživatele. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 4. Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese info@profeeto.cz.
 5. Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Uživatel požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
 6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 2. Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového nebo registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
 3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Uživatele  e-mailem nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti změn. V případě nesouhlasu se změnou je Uživatel oprávněn sdělit Provozovateli své námitky, popř. ukončit smluvní vztah s Provozovatelem. Jinak vůči němu nabývá změna Zásad účinnosti uplynutím 5ti dnů od oznámení změny.  
 4. Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1.9.2020.