nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Novela zákona o bankách

Novela zákona o bankách
10. 11. 2021
Dne 30. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 353/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákon o bankách je jím rozsáhle novelizován ve více než dvou stovkách změnových bodů. Důvodová zpráva vysvětluje, že tato novela byla zpracována především z důvodu nutnosti implementovat do českého právního řádu příslušnou evropskou legislativu. Konkrétně jde o směrnici 2019/878, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu (tzv. „CRD V“), a o nařízení 2019/876, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012 (tzv. „CRR II“). Obecným deklarovaným cílem bylo posílit odolnost regulovaných subjektů vůči případným ekonomickým otřesům a přispět tak k upevnění finančního systému. K uvedenému přistoupily rovněž úpravy technického charakteru spočívající ve zpřesnění některých dosavadních ustanovení, a to včetně ustanovení transpozičních, a prováděné v reakci na poznatky a zkušenosti z dohledové praxe. V praktickém fungování jak dozorových orgánů, tak regulovaných subjektů, nemají přinést žádné zásadní změny.

Vedle zákona o bankách jsou novelizovány rovněž zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o České národní bance, zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o směnárenské činnosti, zákon o spotřebitelském úvěru, zákon o centrální evidenci účtů, zákon o platebním styku a zákon o daních z příjmů. 

Své účinnosti právě publikovaný novelizační zákon nabyl, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 10. 2021.

Autor: Mgr. Martin Glogar, zdroj: Právní prostor

Mohlo by se Vám líbit

Jarní detoxikace organismu

Jarní detoxikace organismu

Jaro je tady…Rašící pupeny a první rozkvetlé rostlinky, včetně jarního sluníčka, nám přinášejí dobrou náladu. Vzduch začíná vonět jinak, všude je slyšet zpě ...