nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Novela zákona o bankách

Novela zákona o bankách
10. 11. 2021
Dne 30. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 353/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákon o bankách je jím rozsáhle novelizován ve více než dvou stovkách změnových bodů. Důvodová zpráva vysvětluje, že tato novela byla zpracována především z důvodu nutnosti implementovat do českého právního řádu příslušnou evropskou legislativu. Konkrétně jde o směrnici 2019/878, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu (tzv. „CRD V“), a o nařízení 2019/876, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012 (tzv. „CRR II“). Obecným deklarovaným cílem bylo posílit odolnost regulovaných subjektů vůči případným ekonomickým otřesům a přispět tak k upevnění finančního systému. K uvedenému přistoupily rovněž úpravy technického charakteru spočívající ve zpřesnění některých dosavadních ustanovení, a to včetně ustanovení transpozičních, a prováděné v reakci na poznatky a zkušenosti z dohledové praxe. V praktickém fungování jak dozorových orgánů, tak regulovaných subjektů, nemají přinést žádné zásadní změny.

Vedle zákona o bankách jsou novelizovány rovněž zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o České národní bance, zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o směnárenské činnosti, zákon o spotřebitelském úvěru, zákon o centrální evidenci účtů, zákon o platebním styku a zákon o daních z příjmů. 

Své účinnosti právě publikovaný novelizační zákon nabyl, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 10. 2021.

Autor: Mgr. Martin Glogar, zdroj: Právní prostor

Mohlo by se Vám líbit

Nová zelená úsporám 2021

Nová zelená úsporám 2021

Tento nový dotační program vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí zejména na podporu snižování energetické náročnosti budov (jinými slovy na zvyšování e ...

Milostivé léto

Milostivé léto

Na základě právní úpravy tzv. milostivého léta se fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu vymáhaný soudním exekutorem, naskýtá šance splnit svůj dluh zj ...