nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Nové zákony o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností

Nové zákony o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností
7. 1. 2021

Dne 23. 12. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech.

Ten zcela nově upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu a pro nakládání s ním, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, a nakonec působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. Jeho deklarovaným účelem přitom je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi v souladu s hierarchií odpadového hospodářství za současné sociální únosnosti a ekonomické přijatelnosti tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů odpadového hospodářství a umožněn přechod k oběhovému hospodářství. 

Nový zákon je projevem transpozice evropských směrnic, a sice například směrnice 2008/98/ES  o odpadech, směrnice 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství, směrnice 87/217/EHS o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem, směrnice 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT), směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů či směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích, navazuje také na přímo použitelná evropská nařízení, jakými jsou například nařízení č. 2150/2002 o statistice odpadů, nařízení č. 1013/2006 o přepravě odpadů, nařízení č. 1257/2013 o recyklaci lodí, nařízení 2017/852 o rtuti či nařízení 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou především zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ten se s účinností nového zákona ruší, a to včetně svých četných novel a prováděcích předpisů. 

Současně s novým zákonem o odpadech byl ve Sbírce zákonů publikován, a to pod č. 542/2020 Sb., zákon o výrobcích s ukončenou životností.

Jím zákonodárce nově upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků, práva a povinnosti výrobců při uvedení vybraných výrobků na trh, práva a povinnosti osob při nakládání s výrobky s ukončenou životností, a nakonec působnost správních orgánů v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků a v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností.

Zákon je projevem transpozice evropských směrnic, a sice například směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech či směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, navazuje také na přímo použitelná evropská nařízení, jakými jsou například nařízení č. 493/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů, či prováděcí nařízení 2019/290, kterým se stanoví formát pro registraci a podávání zpráv výrobců elektrických a elektronických zařízení do registru.

K nim byl a shodného dne ve Sbírce zákonů pod č. 543/2020 Sb. publikován rovněž změnový zákon, a sice zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Jím se, v souvislosti s přijetím dvou zmíněných nových odpadových zákonů, novelizuje desítka dalších zákonů, a sice zákon o místních poplatcích, živnostenský zákon, zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o pozemních komunikacích, veterinární zákon, zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon o správních poplatcích, chemický zákon a zákon o zadávání veřejných zakázek.

Všechny tři zákony přitom své účinnosti nabyly dnem 1. 1. 2021.

Autor: Mgr. Martin Glogar, zdroj: Právní prostor

Mohlo by se Vám líbit

Jarní detoxikace organismu

Jarní detoxikace organismu

Jaro je tady…Rašící pupeny a první rozkvetlé rostlinky, včetně jarního sluníčka, nám přinášejí dobrou náladu. Vzduch začíná vonět jinak, všude je slyšet zpě ...